Dobrzechów, 21.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1.4.1./1/09/2017 Z DNIA 11.09.2017R.

Informacja w załącznikach:


Dobrzechów 11.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/2/09/2017

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/09/2017 na dostawę

• Urządzenia Water-Jet (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R" realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 20.09.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.


Dobrzechów 11.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/1/09/2017

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/09/2017 na dostawę

• Malarni proszkowej (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R" realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 19.09.2017 roku, godz. 11:00

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.


Dobrzechów 08.09.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/08/POPW/2017 Z DNIA 18.08.2017 R.

na „Dobudowę hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu, pn.„Wdrożenie innowacyjnej na skalę europejską linii produktów reklamowych wytwarzanych w technologii hybrydowej teksturowania przestrzennego ", nr: POPW.01.03.01-18-0026/17.

Informacje w załącznikach


Dobrzechów 18.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/POPW/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 01/08/POPW/2017 na roboty budowlane pn. :

• Dobudowa hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych

prace planowane są w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej na skalę europejską linii produktów reklamowych wytwarzanych w technologii hybrydowej teksturowania przestrzennego” w ramach działania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Termin składania ofert upływa 05.09.2017 roku, godz. 10:30.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.


Dobrzechów 15.05.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1.4.1./1a/04/2017 Z DNIA 27.04.2017R.

Informacje w załącznikach

Dobrzechów 09.05.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA
WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający MODERN FORMS Marcin Bosek, informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 16 Zapytania ofertowego z dnia 27.04.2017 roku, następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.modernforms.pl), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 15.05.2017 r.

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

Szczegóły w załączonym załączniki.


Dobrzechów 27.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4.1/1A/04/2017

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1A/04/2017 na dostawę

• Sprężarki śrubowej (1 szt.)

na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R" realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 08.05.2017 roku, godz. 11.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.


Dobrzechów, 14.04.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
1.4.1/1/03/2017 Z DNIA 27.03.2017 r.

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem okresu w jakim można było nadsyłać oferty na ogłoszone zapytanie ofertowe z dnia 27.031.2017 r. na dostawę:
• Sprężarki śrubowej (1 szt.)
dla projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, RPO WP 2014 - 2020, pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R”, firma MODERN FORMS Marcin Bosek informuje, iż żadna z ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie spełniła wymagań w zakresie specyfikacji technicznej sprężarki śrubowej. Tym samym firma MODERN FORMS Marcin Bosek nie była w stanie wyłonić ostatecznego dostawcy.


Dobrzechów, 04.04.2017

KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4.1/1/03/2017

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż Modern Forms Marcin Bosek, zidentyfikował błędy własne w zakresie opracowanej specyfikacji technicznej do zapytania ofertowego, które to wykluczają możliwość złożenia oferty spełniającej wszystkie wymagania. Dlatego też pierwotnie zamieszczona dokumentacja zapytania ofertowego nr 1.4.1/1/03/2017 (z dnia 27-03-2017r.) poddana została stosownym korektom.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o złożenie oferty na skorygowanych dokumentach w nowych terminach określonych w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie internetowej: www.modernforms.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe nr 1.4.1/1/03/2017 na dostawę sprężarki śrubowej – szt. 1 na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R" realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16.

Termin składania ofert upływa 12.04.2017 roku, godz. 11.


Dobrzechów, 07.03.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY PRZETARGU OTWARTEGO ID:1/01/2017 Z DNIA 17.01.2017 r.

Informacja w załącznikach.


Dobrzechów, 27.01.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAPYTANIA Z DNIA 18-01-2017 NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH PROINNOWACYJNYCH

MODERN FORMS Marcin Bosek informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania ofertowego z dnia 18-01-2017r. na zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie wdrożenia nowych produktów w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Akredytowany Ośrodek Innowacji – Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru: najwyższa ilość punktów.


Dobrzechów 18.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.01.2017 R.
NA: USŁUGI DORADCZE PROINNOWACYJNE

Szanowni Państwo,

przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe na zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie wdrożenia nowych produktów w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin składania ofert upływa : 26-01-2017 o godz. 16:00


Dobrzechów 18.01.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego

Uprzejmie informujemy o anulowaniu postępowania ofertowego z dnia 17.07.2017r. na zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie wdrożenia nowych produktów w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Anulowanie nastąpiło z powodu omyłki pisarskiej.

Jednocześnie informujemy iż, dnia 18.01.2017r. zostało rozpisane i ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe.


Dobrzechów 17.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.01.2017 R.
NA: USŁUGI DORADCZE PROINNOWACYJNE

Szanowni Państwo,

przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza postępowanie ofertowe na zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie wdrożenia nowych produktów w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin składania ofert upływa : 25-01-2017 o godz. 16:00


Dobrzechów 17.01.2017

Przetarg otwarty nr ID:1/01/2017

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo MODERN FORMS Marcin Bosek ogłasza przetarg otwarty nr ID:1/01/2017
na dostawę: Lasera do metalu – 1 szt.
Termin składania ofert upływa 03.03.2017 roku, godz. 11.

Dostawa ma charakter bezwarunkowy i jest związana z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. "Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R", nr: RPPK.01.04.01-18-0510/16