Projekty UE

Rozwój naszej firmy jest poparty udziałem w rozlicznych projektach unijnych. Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków umożliwia nam inwestycje dzięki, którym możemy oczarowywać naszych Klientów nowymi produktami oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Modern Forms Marcin Bosek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Analiza wykonalności prac B+R inteligentnego zautomatyzowanego robota do przenoszenia, układania i odwracania obrabianych elementów wzajemnie współpracującego przy wymianie informacji”
Cel projektu:

Analiza wykonalności badań nad możliwością zbudowania zautomatyzowanego robota układającego, przekładającego i obracającego obrabiane elementy, ściśle współpracującego z oprogramowaniem drukarki
Dofinansowanie projektu z UE: 42 500,00 PLN
MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności MODERN FORMS Marcin Bosek w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję.
Cel projektu:

„Zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności MODERN FORMS Marcin Bosek poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności przedsiębiorstwa”

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie procesu rozwoju nowych innowacyjnych produktów, wytworzenie unikatowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa umożliwiającej zaistnienie na nowych rynkach, obniżenie kosztów działalności, rozwój systemów komunikacji z klientem oraz wzrost przychodów z tytułu podaży produktów o znacząco ulepszonych walorach estetycznych, wizualnych lub materiałowych.
Wartość projektu:​ 97 170.00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich:​ 67 150.00 PLN.
MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Cel projektu:

„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy MODERN FORMS Marcin Bosek i podniesienie poziomu jej innowacyjności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowej, będącej rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych”.

Planowane efekty:

dywersyfikacja działalności MODERN FORMS Marcin Bosek i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu powstałego w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R (własnych), poszerzenie oferty asortymentowej firmy o nowe wyroby w stosunku do dotychczas wytwarzanych, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu:​ 6 265 128,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich:​ 3 565 520,00 PLN.
Projekt pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego Internacjonalizacji firmy MODERN FORMS Marcin Bosek w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali”
nr POPW.01.02.00-18-0022/16
realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej MODERN FORMS Marcin Bosek na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy MODERN FORMS Marcin Bosek, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, opracowanie narzędzi i metod marketingowych, sporządzenie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie świadczonych usług opracowanyzostaniedokument,pn."Modelbiznesowyinternacjonalizacjidla firmy MODERN FORMS MarcinBosekwzakresieproduktówreklamowych:statuetekorazmedali", przygotowany zgodnie ze "Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji" dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” PO PW.
Wartość projektu:​ 38 130, 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:​ 24 800,00 PLN
Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 07.03.2017r