Projekty UE

Rozwój naszej firmy jest poparty udziałem w rozlicznych projektach unijnych. Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków umożliwia nam inwestycje dzięki, którym możemy oczarowywać naszych Klientów nowymi produktami oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego Internacjonalizacji firmy MODERN FORMS Marcin Bosek w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali.”
nr POPW.01.02.00-18-0047/17-00
realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”
Cel projektu:

Cel główny internacjonalizacji przedsiębiorstwa MODERN FORMS Marcin Bosek został zdefiniowany w sposób następujący: „Zwiększenie aktywności gospodarczej MODERN FORMS Marcin Bosek na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizację zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia wysokiej jakości produktów reklamowych na nowe rynki zagraniczne do roku 2019”.

Planowane efekty:

  • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1 szt.
  • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 3 szt.
  • Wartość projektu:​ 712 539.72 PLN
    Wkład Funduszy Europejskich:​ 360 800,00 PLN
MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej, hybrydowej technologii wykorzystującej druk 2,5D oraz 3D.”
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy MODERN FORMS Marcin Bosek, który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowej, procesowej oraz marketingowej.

Dofinansowanie projektu z UE:​ 288 890.00 PLN
Modern Forms Marcin Bosek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Analiza wykonalności prac B+R inteligentnego zautomatyzowanego robota do przenoszenia, układania i odwracania obrabianych elementów wzajemnie współpracującego przy wymianie informacji”
Cel projektu:

Analiza wykonalności badań nad możliwością zbudowania zautomatyzowanego robota układającego, przekładającego i obracającego obrabiane elementy, ściśle współpracującego z oprogramowaniem drukarki
Dofinansowanie projektu z UE: 42 500,00 PLN
MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności MODERN FORMS Marcin Bosek w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję.
Cel projektu:

„Zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności MODERN FORMS Marcin Bosek poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności przedsiębiorstwa”

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie procesu rozwoju nowych innowacyjnych produktów, wytworzenie unikatowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa umożliwiającej zaistnienie na nowych rynkach, obniżenie kosztów działalności, rozwój systemów komunikacji z klientem oraz wzrost przychodów z tytułu podaży produktów o znacząco ulepszonych walorach estetycznych, wizualnych lub materiałowych.
Wartość projektu:​ 97 170.00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich:​ 67 150.00 PLN.
MODERN FORM Marcin Bosek realizuje projekt pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP
Cel projektu:

„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy MODERN FORMS Marcin Bosek i podniesienie poziomu jej innowacyjności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowej, będącej rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych”.

Planowane efekty:

dywersyfikacja działalności MODERN FORMS Marcin Bosek i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu powstałego w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R (własnych), poszerzenie oferty asortymentowej firmy o nowe wyroby w stosunku do dotychczas wytwarzanych, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu:​ 6 265 128,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich:​ 3 565 520,00 PLN.
Projekt pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego Internacjonalizacji firmy MODERN FORMS Marcin Bosek w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali”
nr POPW.01.02.00-18-0022/16
realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”
Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej MODERN FORMS Marcin Bosek na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie produktów reklamowych: statuetek oraz medali.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy MODERN FORMS Marcin Bosek, badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, opracowanie narzędzi i metod marketingowych, sporządzenie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji. W efekcie świadczonych usług opracowanyzostaniedokument,pn."Modelbiznesowyinternacjonalizacjidla firmy MODERN FORMS MarcinBosekwzakresieproduktówreklamowych:statuetekorazmedali", przygotowany zgodnie ze "Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji" dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” PO PW.
Wartość projektu:​ 38 130, 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:​ 24 800,00 PLN
Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 07.03.2017r