Polityka Prywatności

WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obecnych oraz
potencjalnych Klientów działalność gospodarczej prowadzonej przez MODERN FORMS SP. Z O.O.. (dalej jako:
MODERN FORMS SP. Z O.O.“, “my“, “nas” i
nasze”), w tym osób odwiedzających stronę internetową www.modernforms.pl (dalej łącznie
„Użytkownicy”). MODERN FORMS SP. Z O.O. szanuje Państwa prywatność. Niezależnie od tego, czy w stosunkach
z nami występują Państwo, jako klient, konsument, osoba zainteresowana naszymi usługami i produktami, itp., mają
Państwo prawo do ochrony swoich Danych Osobowych. Dane te mogą odnosić się do imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu e-mail, ale także innych danych, danych geolokalizacyjnych itp.

W niniejszej Ogólnej Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (dalej, jako
„Polityka
“) opisujemy, w jaki sposób zbieramy Państwa Dane Osobowe i dlaczego je zbieramy, co robimy
z Państwa Danymi Osobowymi, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą
Państwo dokonać odnośnie swoich Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w ramach różnych usług, narzędzi, aplikacji, stron
internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform
społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza Polityka
zawiera ogólne zasady i objaśnienia. Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww.
konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), działań
marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Te klauzule obowiązku informacyjnego będą Państwu
przekazywane, gdy Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za
pośrednictwem stron internetowych, portali, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień,
ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez (lub w
imieniu) MODERN FORMS SP. Z O.O..

Jeśli akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzają się na przetwarzanie Państwa
Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

Na końcu niniejszej Polityki znajdą Państwo definicje kluczowych pojęć używanych w niniejszej Polityce pisanych
wielką literą (np. Dane Osobowe, Przetwarzanie, Administrator Danych).

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Podmiotami odpowiedzialnym za Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych (Administratorami Danych) są:

MODERN FORMS SP. Z O.O.

Dobrzechów 446b

38-100 Strzyżów

Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W RAZIE PYTAŃ LUB WNIOSKÓW? PUNKT KONTAKTOWY OCHRONY DANYCH

MODERN FORMS SP. Z O.O. utworzył Punkt Kontaktowy Ochrony Danych, którego zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na
Państwa pytania i wnioski związane z niniejszą Polityką, klauzulami obowiązku informacyjnego, Państwa Danymi
Osobowymi (i ich Przetwarzaniem).

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki i Przetwarzaniem Danych
Osobowych lub wniosków związanych z przysługującymi Państwu prawami, mogą Państwo skontaktować się poprzez Punkt
Kontaktowy Ochrony Danych:

 • iod@modernforms.pl

jak również listownie za pomocą adresu:

 • MODERN FORMS SP. Z O.O.

Dobrzechów 446b

38-100 Strzyżów

KLUCZOWE ZASADY

Dbamy o powierzone nam Dane Osobowe i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób uczciwy, przejrzysty i
bezpieczny. W tym celu MODERN FORMS SP. Z O.O. stosuje następujące zasady:

Zgodność z prawem: będziemy zbierać i przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie w sposób
zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Minimalizacja danych: ograniczymy gromadzenie Państwa Danych Osobowych do tego, co jest
adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.

Ograniczenie celu: zbieramy Państwa Dane Osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach oraz nie będziemy przetwarzać Państwa Danych Osobowych w sposób niezgodny z tymi
celami.

Prawidłowość: dbamy o to, by przechowywane Dane Osobowe były prawidłowe i aktualne.

Bezpieczeństwo i ochrona danych: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych na
odpowiednim poziomie wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi, charakter Danych
Osobowych podlegających ochronie. Takie środki mają za zadanie zapobieganie nieupoważnionemu ujawnieniu lub
dostępowi, niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub przypadkowej utracie danych, zmianie lub jakiejkolwiek innej
niezgodnej z prawem formie Przetwarzania.

Dostęp i sprostowanie danych: będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w sposób zapewniający
potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa Dane Osobowe, oraz dostęp do tych Danych i uzyskanie żądanych
informacji wraz z żądaniem sprostowania swoich Danych osobowych zgodnie z Państwa prawami.

Ograniczony okres przechowywania danych: będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i nie dłużej niż jest to konieczne
do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Ochrona w przypadku transferu międzynarodowego: zapewnimy odpowiednią ochronę Państwa Danych
Osobowych w przypadku ich przekazywania, w szczególności do krajów spoza EOG.

Zabezpieczenia odnośnie stron trzecich: zapewnimy, że dostęp do Danych Osobowych przez strony
trzecie (i przekazywanie im Danych Osobowych) odbywa się będzie zgodnie z obowiązującym prawem i
odpowiednimi zabezpieczeniami umownymi.

Zgodność z prawem marketingu bezpośredniego i wykorzystania plików cookies: zapewniamy, że
wysyłanie materiałów promocyjnych i umieszczanie plików cookies na Państwa komputerze odbywa się zgodnie z
obowiązującym prawem.

PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

Za każdym razem, gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich Danych Osobowych, zostaną jasno poinformowani o
tym, które z Państwa Danych Osobowych są zbierane. Ta informacja zostanie Państwu przekazana w formie
odpowiedniej klauzuli obowiązku informacyjnego uwzględnionej przy określonych usługach (w tym usługach
komunikacyjnych), portalach internetowych, newsletterze elektronicznym, przypomnieniach, ankietach, ofertach,
zaproszeniach na wydarzenia, itp.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o ochronie danych, Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane,
jeśli:

 • wyrazili Państwo zgodę na Przetwarzanie (w ten sposób, w jaki zostało to opisane w klauzuli obowiązku
  informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania). W razie wątpliwości, zawsze mają Państwo
  prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie; lub
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • w przypadku określonego Przetwarzania, działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, pod warunkiem, że
  nadrzędny charakter wobec niego, nie mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności. Istnienie
  takiego uzasadnionego interesu zostanie Państwu należycie przedstawione w formie klauzuli obowiązku
  informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania; lub
 • jest to wymagane przez prawo.

DLA JAKICH CELÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach
i nie będziemy dalej przetwarzać Państwa Danych Osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Takim celem może być wykonanie złożonego przez Państwa zamówienia, wykonanie umowy, poprawa jakości naszych usług
w oparciu o Państwa opinię o wizycie na jednej z naszych stron internetowych lub portali, ogólna poprawa jakości
naszych produktów lub usług, oferowanie usług lub aplikacji, komunikacja i działania związane z marketingiem,
profilowanie w ramach marketingu itp. Cel każdego Przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest określony w szczególnej
klauzuli obowiązku informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania. Informacje na temat
konkretnych klauzul obowiązku informacyjnego są udostępniane na przykład, przez strony internetowe lub portale,
w aplikacjach, newsletterze elektronicznym, itp.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH PRAWIDŁOWOŚĆ I AKTUALNOŚĆ

Przechowywanie danych w sposób zapewniający ich prawidłowość i aktualność jest dla nas bardzo ważne. Prosimy, aby
Państwo poinformowali nas o wszelkich zmianach lub błędach w Państwa Danych Osobowych tak szybko, jak to
możliwe, kontaktując się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych (szczegóły w rozdziale 3 “Z kim mogą się
Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”). Podejmiemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że
wszelkie nieprawidłowe lub nieaktualne Dane Osobowe zostaną usunięte lub odpowiednio dostosowane.

DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych, które przetwarzamy, a także, jeśli Państwa Dane Osobowe
są niedokładne lub niekompletne, do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jeśli potrzebują
Państwo dodatkowych informacji dotyczących swoich praw do prywatności lub chcieliby Państwo skorzystać z tych
praw, prosimy skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych (szczegóły w rozdziale 3 “Z kim
mogą się Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać
Państwa Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Państwa Dane Osobowe
lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Państwa danych przez jakiś czas wymaga przepis
prawa. Aby uzyskać informacje o tym, jak długo określone Dane Osobowe będą przechowywane przed usunięciem
ich z naszych systemów i baz danych, prosimy skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych
(szczegóły w rozdziale 3 “Z kim mogą się Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”). Odpowiednie
informacje zostaną także podane w konkretnych klauzulach obowiązku informacyjnego, które będą Państwu
przekazywane, gdy Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zagwarantowania ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,
utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych
zastosowaliśmy odpowiedni zestaw środków technicznych i organizacyjnych. Zostały one specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem
naszej infrastruktury IT, potencjalnego wpływu na Państwa prywatność i związane z tym koszty oraz zgodnie z
aktualnymi standardami branżowymi i praktyką.

Państwa Dane Osobowe mogą podlegać przetwarzaniu przez Przetwarzającego Dane będącego osobą trzecią, tylko w
przypadku, gdy ten Przetwarzający Dane zobowiąże się do stosowania niniejszych technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa danych.

Utrzymanie bezpieczeństwa danych oznacza ochronę poufności, uczciwości i dostępności danych osobowych:

Poufność: będziemy chronić Państwa Dane Osobowe przed niechcianym ujawnieniem osobom trzecim.

Uczciwość: będziemy chronić Państwa Dane Osobowe przed modyfikacją przez nieupoważnione osoby
trzecie.

Dostępność: zapewnimy, że upoważnione strony będą w stanie uzyskać dostęp do Danych Osobowych w
razie potrzeby.

Nasze procedury bezpieczeństwa danych obejmują: bezpieczeństwo dostępu, systemy kopii zapasowych, monitorowanie,
przegląd i utrzymanie systemów, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości działania
itp.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES LUB PODOBNYCH NARZĘDZI

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu
większy komfort podczas przeglądania strony internetowej oraz umożliwia nam to wprowadzanie ulepszeń na naszej
stronie.

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, lub
  karcie pamięci smartfona, w zależności od wykorzystanego urządzenia). Szczegółowe informacje dotyczące
  plików cookies można znaleźć na https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Pliki cookies, które mogą być wysyłane przez stronę internetową można podzielić wg następujących kryteriów:
  • Ze względu na ich dostawcę:
   1. własne (tworzone przez stronę internetową) oraz
   2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  • Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę
   internetową:

   1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia
    przeglądarki internetowej) oraz
   2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub
    do czasu ręcznego usunięcia)
  • Ze względu na cel ich stosowania:
   1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony strony internetowej),
   2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony strony internetowej do
    preferencji osoby odwiedzającej stronę),
   3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony strony
    internetowej),
   4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej
    stronę strony internetowej w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i
    prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych
    od strony internetowej, takich jak portale społecznościowe)
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze
  strony internetowej w następujących konkretnych celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w stronie internetowej i pokazywania, że są
   zalogowani (pliki cookies niezbędne),
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki cookies
   niezbędne),
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do strony
   internetowej (pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne),
  4. dostosowywania zawartości strony strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy
   (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron
   strony internetowej (pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne),
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony strony
   internetowej (pliki cookies analityczne i wydajnościowe)
  6. remarketingu, czyli badania cech zachowania odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową
   analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w
   celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
   zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy
   Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki cookies marketingowe, reklamowe i
   społecznościowe).
 4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki cookies (w tym okres
  funkcjonowania plików cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę internetową jest
  możliwe w następujący sposób:

  • W przeglądarce Chrome:
   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  • W przeglądarce Firefox:
   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,
   3. kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące
    serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”.
  • W przeglądarce Internet Explorer:
   1. kliknij menu „Narzędzia”,
   2. przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
   3. przejdź do zakładki „Ogólne”,
   4. przejdź do zakładki „Ustawienia”,
   5. kliknij pole „Wyświetl pliki”
  • W przeglądarce Opera:
   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  • W przeglądarce Safari:
   1. kliknij menu „Preferencje”,
   2. przejdź do zakładki „Prywatność”,
   3. kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
  • Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/
   lub: https://www.cookie-checker.com/
 5. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies.
  Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej
  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
  wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
  niektóre funkcjonalności strony internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki
  Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych
  kroków składania Zamówienia).
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
  korzystanie z plików cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
  również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany
  ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach
  internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 7. Administrator może korzystać na stronie internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics
  dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi
  te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w stronie internetowej. Gromadzone dane
  przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony
  internetowej i analizie ruchu w stronie internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator
  korzystając z powyższych usług w stronie internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
  odwiedzających stronę internetową oraz sposób ich zachowania na stronie strony internetowej, informacje na
  temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
  demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 8. Możliwe jest zablokowanie przez użytkownika udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na
  stronie strony internetowej – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez
  firmę Google Ireland Ltd. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 9. Administrator może korzystać w stronie internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga
  Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający
  Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu
  Piksela Facebooka można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je poniższym kategoriom
odbiorców, którzy następnie, jedynie w ramach wskazanych celów będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe:

 1. W ramach naszej działalności:
  • Naszym upoważnionym pracownikom;
 2. Zewnętrzni partnerzy biznesowi:
  • Agencje reklamowe, marketingowe i promocyjne działające w naszym imieniu: aby pomóc
   nam
   dostarczyć i analizować efektywność naszych kampanii reklamowych i promocyjnych;
  • Partnerzy handlowi: na przykład zaufane firmy, które mogą wykorzystać Państwa Dane
   Osobowe,
   aby świadczyć usługi i/lub produkty, o które Państwo prosili i/lub które mogą Państwu dostarczać
   materiały
   marketingowe (pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich materiałów
   marketingowych). Prosimy takie firmy, aby zawsze postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami i
   niniejszą
   Polityką oraz zwracały szczególną uwagę na poufność informacji osobistych;
  • Usługodawcy MODERN FORMS SP. Z O.O.: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w
   imieniu
   MODERN FORMS SP. Z O.O., w celu świadczenia takich usług (na przykład MODERN FORMS SP. Z O.O.
   może
   ujawnić Państwa Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług związanych z IT);
 3. Inne strony trzecie:
  • gdy jest to wymagane przez prawo lub zgodnie z prawem konieczne do ochrony MODERN FORMS SP.
   Z
   O.O.:

   1. dla przestrzegania prawa, żądań organów państwowych, nakazów sądowych, procedur prawnych,
    obowiązków
    związanych ze zgłaszaniem i udzielaniem informacji organom, itp.;
   2. dla weryfikowania lub egzekwowania zgodności z politykami i umowami z MODERN FORMS SP. Z
    O.O. oraz
   3. w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa MODERN FORMS SP. Z O.O. i/lub naszych
    klientów;
  • w związku z transakcjami korporacyjnymi: w kontekście przeniesienia lub zbycia
   całości lub
   części swojego przedsiębiorstwa lub w inny sposób w związku z połączeniem, konsolidacją, zmianą
   kontroli, reorganizacją lub likwidacją całości lub części działalności MODERN FORMS SP. Z O.O..

Należy pamiętać, że odbiorcy zewnętrzni wymienieni w punktach b) i c) powyżej – szczególnie usługodawcy, którzy
mogą oferować produkty i usługi za pośrednictwem usług lub aplikacji lub za pośrednictwem ich własnych kanałów –
mogą zbierać od Państwa Dane Osobowe oddzielnie. W takim przypadku te podmioty ponoszą wyłączną odpowiedzialność
za przetwarzanie i kontrolę nad takimi Danymi Osobowymi, a Państwa kontakty z nimi będą podlegać ich zasadom i warunkom.

SZCZEGÓŁOWY KONTAKT Z PRACOWNIKAMI MODERN FORMS SP. Z O.O.

Jeśli kupują Państwo od nas (MODERN FORMS SP. Z O.O.) produkt lub usługę lub jeśli podadzą nam Państwo swoje Dane
Osobowe w innym wypadku, nawiązują Państwo w ten sposób samoistną relację z nami, jako Administratorem
Danych.

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeśli korzystając z narzędzia MODERN FORMS SP. Z O.O. poprzez stronę www.modernforms.pl używają Państwo
określonego loginu z mediów społecznościowych (na przykład konta Facebook), MODERN FORMS SP. Z O.O. zarejestruje
Państwa Dane Osobowe dostępne w tych mediach społecznościowych, a korzystanie z takich mediów społecznościowych
oznacza, że wyraźnie zezwolili Państwo na przekazanie Danych Osobowych zarejestrowanych przez MODERN FORMS SP. Z
O.O. za pośrednictwem narzędzi tego medium społecznościowego.

MODERN FORMS SP. Z O.O. czasami ułatwiają publikację Danych Osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych,
takich jak Twitter i Facebook. Media społecznościowe mają własną politykę prywatności, którą muszą Państwo wziąć
pod uwagę, jeżeli korzystają Państwo z takich mediów społecznościowych. Przypominamy, że publikowanie treści w
mediach społecznościowych może mieć określone konsekwencje, w tym dla Państwa prywatności lub prywatności osób,
których Dane Osobowe Państwo udostępniają, np. brak możliwości wycofania opublikowanej treści w krótkim czasie.
Są Państwo w pełni odpowiedzialni za to, co jest przez Państwa publikowane. MODERN FORMS SP. Z O.O. nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

TRANSFER DO KRAJÓW SPOZA EOG

Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom, którzy znajdują się poza EOG, i mogą być Przetwarzane
przez nas i odbiorców spoza EOG. W związku z jakimkolwiek transferem Państwa Danych Osobowych do krajów spoza
EOG, MODERN FORMS SP. Z O.O. wprowadzi odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony Państwa
Danych Osobowych. Środki te mogą na przykład polegać na uzgadnianiu z odbiorcami wiążących klauzul umownych
gwarantujących odpowiedni poziom ochrony.

Zawsze jednoznacznie poinformujemy Państwa, gdy Państwa Dane Osobowe będą przesłane poza EOG. Informacje te
zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem oddzielnej klauzuli obowiązku informacyjnego, która zostanie na
przykład uwzględniona w określonych usługach (w tym usługach komunikacyjnych), newsletterach
elektronicznych, przypomnieniach, ankietach, ofertach, zaproszeniach na wydarzenia itp.

PAŃSTWA WYBORY I PAŃSTWA PRAWA

Chcemy, aby nasze działania były dla Państwa tak przejrzyste, jak to tylko możliwe, tak aby mogli Państwo dokonać
racjonalnych wyborów, co do tego, w jaki sposób mamy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe.

 • Państwa Dane Osobowe

Zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych (szczegóły w rozdziale 3 “Z
kim mogą się Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”) aby dowiedzieć się, jakie Państwa Dane Osobowe
mamy i jakie jest ich pochodzenie. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam
Danych Osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego lub wystąpić o
przeniesienie Państwa Danych Osobowych do dowolnej, wybranej przez Państwa strony trzeciej.

 • Państwa poprawki

W przypadku znalezienia błędu w swoich Danych Osobowych lub jeśli uznają Państwo, że są one niepełne, nieaktualne
lub nieprawidłowe, mogą Państwo żądać od nas ich poprawienia lub uzupełnienia.

 • Państwa żądanie ograniczenia

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia Przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. w razie
zakwestionowania prawidłowości Państwa Danych Osobowych, gdy Państwa Dane Osobowe nie są potrzebne do celów
przetwarzania).

 • Państwa zastrzeżenia

Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania określone w przepisach, lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń).

Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego
lub udostępnianiu Państwa Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

 • Państwa prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych, którą nam
Państwo udzieliliście. Wycofanie zgody jest możliwe przez kontakt z Punktem Kontaktowy Ochrony Danych (szczegóły
w rozdziale 3 “Z kim mogą się Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”).

 • Państwa prawo do zapomnienia

Ponadto mogą Państwo żądać od nas usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych (z wyjątkiem niektórych
przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane
przez prawo).

 • Państwa prawo do skargi

Prosimy pamiętać również, że mają Państwo także prawo złożyć skargę na MODERN FORMS SP. Z O.O., jako na
Administratora Danych do odpowiedniego urzędu ochrony danych (“Prezes Urzędu Ochrony Danych”).

INFORMACJE PRAWNE

Wymogi niniejszej Polityki stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnych innych wymogów istniejących w ramach
prawa o ochronie danych. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Polityki a wymaganiami przepisów
prawa o ochronie danych, pierwszeństwo ma prawo o ochronie danych.

MODERN FORMS SP. Z O.O. mogą zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie, np. w celu dostosowania do
aktualnych przepisów prawa o ochronie danych, z uwagi na decyzje lub inne akty organów państwa lub w związku z
potrzebą doskonalenia świadczenia naszych usług. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować
poprzez opublikowanie aktualnej wersji niniejszej Polityki na stronie internetowej www.modernforms.pl.

DEFINICJE

W niniejszej Polityce następujące terminy mają następujące znaczenie:

Administrator Danych oznacza organizację, która określa cele przetwarzania i środki za pomocą
których przetwarzane są Państwa Dane Osobowe. O ile nie poinformujemy inaczej, Administratorem Danych jest:
Modern Forms Sp. z o.o. Z siedzibą w Dobrzechowie 446b, 38-100 Strzyżów, Wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
pod numerem: 0000736418, NIP 819-166-88-58, REGON 380506825. Dalsze informacje mogą zostać Państwu przekazane za
pośrednictwem oddzielnej klauzuli obowiązku informacyjnego, która na przykład zostanie uwzględniona w
określonych usługach (w tym usługach komunikacyjnych), newsletterach elektronicznych, przypomnieniach,
ankietach, ofertach, zaproszeniach na wydarzenia itp.

Przetwarzający Dane oznacza osobę lub organizację przetwarzającą Państwa Dane Osobowe w imieniu
Administratora Danych.

Punkt Kontaktowy Ochrony Danych oznacza osobę wyznaczoną przez MODERN FORMS SP. Z O.O., jako
Administratora Danych, w którym mają Państwo możliwość skierować swoje pytania lub wnioski dotyczące niniejszej
Polityki i/lub Przetwarzania Państwa Danych Osobowych i która to zajmie się takimi pytaniami i wnioskami.
Jeżeli nie zostaną Państwo poinformowani inaczej, mogą Państwo skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony
Danych w sposób opisany w sekcji 3 „Z kim mogą się Państwo kontaktować w razie pytań lub wniosków?”.

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy (= państwa członkowskie Unii Europejskiej + Islandia,
Norwegia i Lichtenstein).

Dane Osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej np. Państwa lub umożliwiające pośrednio Państwa identyfikację, takie jak na przykład imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Państwa Danych Osobowych lub
zestawach takich Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu i
wszelkie formy użytkowania Danych Osobowych.

+48 798 873 873